top of page

Regulamin

Regulamin obowiązuje od 3 czerwca 2019 roku.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.air-moto.com prowadzony jest przez firmę Air-Moto S.C. 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Ułańska 4, NIP: 915-181-34-38, REGON: 383532332.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.air-moto.com oraz poprzez portal Allegro.

3. Definicje: 

a)  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.air-moto.com

b)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

c)  Sprzedawca – firma Air-Moto S.C. 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Ułańska 4, NIP: 915-181-34-38, REGON: 383532332.

d)  Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę 

e)  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą 

f)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

g)  Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą 

j)   Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup 

k)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  § 6. 

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez portal Allegro, kontakt telefoniczny oraz drogą mailową. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

6. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.air-moto.com niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Europie.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 

4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w niniejszego paragrafie jest dodanie Produktu do koszyka na portalu Allegro, podanie wszystkich potrzebnych danych do wysyłki drogą mailową lub telefonicznie. 

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

6. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu przekazania produktu do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną pod numer 506 733 390 lub wysłać email do Sprzedającego na adres www.air-moto.com.

7. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku Produktów na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym. 

8. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia. 

 

§ 3. PŁATNOŚCI 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu tj. faktura VAT lub paragon.  

3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: 

a) płatność przelewem zwykłym, internetowym na konto bankowe Sprzedawcy lub kartą* 

b) płatność za pobraniem. 

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 

5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. 

6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których towar dostępny jest w magazynie). 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w  momencie ich składania. 

8. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części. 

 

§ 4. DOSTAWA 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: 

a)   dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD) 

b)   odbiór zamówionych Produktów w magazynie Sprzedającego na ul. Ciecholowickiej 22, 55-120 Oborniki Śląskie, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 15:00.

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Paczki wysyłane za granicę mają osobny cennik dostępny na stronie firmy DPD. 

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. 

§ 5. REKLAMACJA 

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody. 

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email www.air-moto@wp.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego: Air-Moto S.C. 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Ułańska 4.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Wysłanie zdjęć z wadą może znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. 

4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego. 

a) Zakupiony produkt, który nie został prawidłowo użytkowany bądź zamontowany nie jest podstawą do reklamacji.

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji 

c) W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z Klientem, wysyła reklamowany towar na własny koszt. Wysyłka towaru na koszt Sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym i wysłanym przez Sprzedającego 

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu 

6. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji na odległość jest dostarczenie kompletu dokumentacji, w tym: 

a) Szczegółowego opisu uszkodzeń, okoliczności ich powstania lub zauważenia (np. przy odbiorze od kuriera, przed, w trakcie, czy po montażu). 

b) Protokołu uszkodzenia spisanego z kurierem w dniu i godzinie dostawy, jeżeli podczas jej przyjęcia stwierdzono najmniejsze nawet uszkodzenie opakowania zewnętrznego. 

c) Skanu lub zdjęcia dowodu zakupu lub podania jego numeru. 

d) Wyraźnego zdjęcia produktu w całości

e) Wyraźnych zdjęć zbliżeń na wszystkie uszkodzenia, wadliwe elementy, lub wadliwe części, powodujące powstałe uszkodzenia. 

f) Żądań klienta. 

Komplet dokumentacji należy wysłać na adres www.air-moto@wp Proces rozpatrywania reklamacji będzie uruchomiony po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku ich braku, po upływie wyznaczonego terminu proces reklamacji zostanie zakończony, a sama reklamacja odrzucona. 

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. 

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan i oryginalne opakowanie tj. produkt musi być owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton, w którym został zakupiony. Kurier odmówi przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu.

6. Klient ma 60 dni na zwrot Rdzenia do firmy Air-Moto od momentu zakupu. Po upływie 60 dni, firma Air-Moto nie przyjmuje zwrotu Rdzenia w celu odzyskania kosztów poniesionych na jego poczet.  

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kupujący, który zakupi towar poprzez Allegro, telefonicznie lub mailowo, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. 

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 

 

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością firmy Air-Moto S.C. 

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody firmy Air-Moto S.C.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.air-moto.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody firmy Air-Moto S.C. jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

2. Zwroty Produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane. 

3. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu,  wszystkie spory sądowe będą rozwiązywane w Sądzie Rejonowym, 55-100 Trzebnica, ul. Parkowa 4.

Potrzebujesz Naszej pomocy? Skontaktuj się z Nami!
bottom of page