top of page

Regulamin

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z faktem zawarcia umowy jest Krzysztof Sawczak, Krzysztof Borecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AIR-MOTO S.C. z siedzibą: Ułańska 4, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151813438, tel: 661 262 593, e-mail:air-moto@wp.pl, zwany dalej: Administrator.

 2. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa - np. przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres poczty elektronicznej,

  3. numer telefonu,

  4. adres do doręczeń.

 4. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem   e-mail: air-moto@wp.pl

 5. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia roszczeń, a także  w celu wykazania ciążących na administratorze obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, natomiast konieczne, aby możliwe było zawarcie umowy.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby świadczonych usług przez Administratora.

 9. Krzysztof Sawczak, Krzysztof Borecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:                AIR-MOTO S.C. z siedzibą: Ułańska 4, 55-120 Oborniki Śląskie, jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.

 11. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 12. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 13. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Potrzebujesz Naszej pomocy? Skontaktuj się z Nami!
bottom of page